شما می توانید نظرات، اخبار ، مطالب و سایر مسائل مورد نظرتان را از طریق فرم زیر با «دبیرخانه جشنواره روابط عمومی های کردستان» درمیان بگذارید

08791001026  

 

 

 

تماس با ما