پوستر نخستین جشنواره روابط عمومی های برتر کردستان با حضور مدیران ارشد استان رونمایی شد.